TỰ HỌC ÐỘC TẤU GUITAR THEO PHƯƠNG PHÁP CARULLI

 

I. Các dấu căn bản của âm nhạc

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4

II. Cách cầm đàn và cách đặt tay

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7

III. Lên dây đàn

Trang 1
Trang 2

IV. Các nốt cơ bản

Trang 1
Trang 2
Trang 3

V. Các nốt mở rộng

Trang 1

VI. Âm giai của thế thứ nhất

Bài tập 1                       mp3
Bài tập 2                       mp3
Bài tập 3                       mp3

VII. Âm giai lên và xuống với các dấu thăng

Bài tập                         mp3

VIII. Âm giai lên và xuống với các dấu giáng

Bài tập                          mp3

IX. Học và đọc các nốt với dấu thăng & giáng

Bài tập                          mp3

X. Cách đánh và chận các hợp âm

Trang 1                        mp3
Cách đánh hợp âm

Âm giai DO Trưởng

Bài tập của DO              mp3
Bài tập 1                       mp3
Bài tập 2                       mp3
Bài tập 3                       mp3

Âm giai SOL Trưởng

Bài tập của SOL              mp3
Bài tập 4                       mp3
Bài tập 5                       mp3
Bài tập 6                       mp3

Âm giai RE Trưởng

Bài tập của RE               mp3
Bài tập 7                       mp3
Bài tập 8                       mp3
Bài tập 9                       mp3
Bài tập 10                     mp3

Âm giai LA Trưởng

Bài tập của LA               mp3
Bài tập 11                     mp3
Bài tập 12                     mp3
Bài tập 13                     mp3

Âm giai MI Trưởng

Bài tập của MI               mp3
Bài tập 14                     mp3
Bài tập 15                     mp3

Âm giai FA Trưởng

Bài tập của FA               mp3
Bài tập 16                     mp3
Bài tập 17                     mp3

Âm giai LA thứ

Bài tập của LA thứ         mp3
Bài tập 18                     mp3
Bài tập 19                     mp3
Bài tập 20                     mp3

Âm giai MI thứ

Bài tập của Mi thứ          mp3
Bài tập 21                     mp3

Âm giai RE thứ

Bài tập của RE thứ          mp3
Bài tập 22                      mp3

Các bài tập tiếp theo để làm quen với thế bấm thế nhất

Bài tập 23                       mp3
Bài tập 24                       mp3

 

Trở lên trên